post-hbo NT2 opleiding

voor leerkrachten in een LAN-klas of ISK-school

Door het volgen van de post-hbo NT2 opleiding ben je als deelnemer in staat en bereid om een krachtige leeromgeving te creëren voor niet-Nederlandstalige leerlingen. Je verwerft een aantal vakspecifieke competenties en een aantal algemene NT2-leerkrachtcompetenties

Afhankelijk van de belangstelling en ervaring kun je ook kennismaken met specialistische NT2-leerkrachtcompetenties. Deze competenties zijn dus niet op iedere NT2-leerkracht van toepassing. 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn in een LAN-klas of ISK en aangesloten bij een school in Rotterdam waarvan het desbetreffende bestuur samen met de gemeente Rotterdam mede deze opleiding heeft gefinancierd.

Inhoud

Tijdens levendige, praktijkgerichte werkcolleges en trainingen komen onderwerpen aan bod die direct in relatie staan met de bekwaamheidseisen en die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen. De inhoud van de bijeenkomsten bestaat voornamelijk uit:

 • Introductie. Kennismaking, quickscan van ieders ervaringen, (theoretische) inleiding.
 • Meertaligheid: definitie (simultaan-successief),  near-native-vaardigheid, neurologische achtergronden (elasticiteit, lateralisatie, belasting), zegeningen/nadelen. Wanneer is NT2 een moedertaal? Interferentie en verwantschap.
 • Taalvariatie (families, voorbeelden van variaties) Het leren van een nieuwe taal: Xhosa (articulatorisch moeilijk). (TPR introductie.)
 • Taalaanbod. Aanbod van talen. Enkele bijzonderheden over de meest voorkomende vreemde talen in NT2  > native speakers + (fonologie, morfologie en syntactus) interferentieproblematiek.
 • Logopedie. Logopedische kant van tweede taalverwerving. Aandacht voor woord- en klankvorming, uitspraak van woorden en klanken.
 • Actualiteit. Stand van zaken in Nederland als eigen regio wb NT2-instroom (Het Rotterdamse) – problematiek en Edina.
 • Visies op interculturele communicatie in relatie tot de culturele achtergrond.
 • Psyche. Sociaal-emotionele/psychische implicaties (traumaverwerking) cfr. (gedragsdeskundige - immigratiepsycholoog).
 • Didactiek. Visies op aanleren  van een vreemde taal aan kinderen/pubers/volwassenen -  didactiek denkende aan: modellen en methodieken o.a. TPR, voorleesexpres, buddy’s.
 • Didactiek Taal: aandacht voor woordenschat, zinsvorming en leesvaardigheid (technisch lezen en tekstbegrip):
 1. receptieve vaardigheden: luisteren en lezen. 
 2. productieve vaardigheden: spreken en schrijven. 
 3. grammatica: wat, hoe en waarom (niet).
 • Taalattitude, taalaanbod en interactie en feedback (spreken, schrijven en leerproces).
 • Differentiatie.
 • Actuele leermiddelen: materialenmarkt, uitwisseling van gebruikerservaringen.
 • ICT: o.a. gamen en e-learning school/thuis > snappet ICT en onderwijs.
 • Motivatie > Kindercoaching.
 • Diagnostiek en toetsing.
 • Ouders; omgaan met ouders, ervaringen en bevindingen.

 

Werkwijze

Methodiek
Al naar gelang het onderwerp komen gastdocenten de bijeenkomsten versterken. Door activerende werkvormen tijdens de bijeenkomsten is differentiatie tussen de deelnemers goed mogelijk, zodat je je ten volle professionaliseert in dit onderwerp.

Het eerste uur van de bijeenkomsten bestaat gewoonlijk uit begeleide intervisie in kleine groepen. Ook is in dit uur ruimte voor andere voorkomende problemen, vragen of casussen uit de eigen klas. De andere twee uren van de bijeenkomsten staan via interactieve werkvormen in het teken van een van bovenstaande onderwerpen waaraan direct een vertaling naar de beroepspraktijk is verbonden. Naar aanleiding van uitvoering hiervan in de beroepspraktijk kan een van de bekwaamheidseisen voor het portfolio uitgewerkt worden.

Feedback
Voor de peer- en docentfeedback en het digitale portfolio wordt de elektronische leeromgeving van de Hogeschool Rotterdam of Moodle gebruikt. De deelnemers kunnen documenten delen, van feedback voorzien, inclusief videobeelden en het digitale portfolio in aanbouw. De docent voorziet uiterlijk een dag van tevoren de uitgewerkte opdracht van feedback.

Certificaat
Een laatste, extra bijeenkomst, wordt ingepland voor de officiële en feestelijke uitreiking van het RegisterLeraar NT2-certificaat!

Leerdoelen

De vakspecifieke competenties hebben allereerst betrekking op je eigen taalgebruik: als leerkracht ben je een competente gebruiker van het Nederlands. Je kunt je eigen taalgebruik aanpassen aan de behoeften van de taalleerders op verschillend niveau. Als NT2-leerkracht kun je je op de hoogte stellen van de beginsituatie van de individuele leerders en de onderwijsplanning hierop afstemmen. 


De competenties staan beschreven in het competentieprofiel van de docent NT2 . (zie bijlage 1).
De algemene NT2-leerkrachtcompetenties komen voor een deel overeen met de competenties van de lerarenopleiding PO. Een van de competenties is het pedagogisch competent kunnen handelen. Zo zorgt je bijvoorbeeld voor een veilig leerklimaat en bevorder je de emancipatie van de taalleerders. 

Werkterrein

Breed werkterrein
De specialistisch NT2-leerkrachtcompetenties zijn niet van toepassing op iedere NT2-docent. Ze geven aan dat het werkterrein van een NT2-leerkracht heel breed is. Zo is het werk van een alfabetiseringsleerkracht vaak een specialistische functie. Je moet dan bekwaam zijn in de omgang met zeer laagopgeleide taalleerders en de didactiek van het aanvankelijk lees-en schrijfonderwijs beheersen. Een NT2-leerkracht in geïntegreerde of duale trajecten werkt veelal samen met een vakcollega en is in staat om inhoudgericht taalonderwijs te verzorgen.

Een NT2-leerkracht kan zich ook specialiseren in toetsen en assessmentprocedures. Omdat de ontwikkelingen in het NT2-onderwijs  - net als in de rest van het onderwijs -  elkaar snel opvolgen is het mogelijk voor NT2-leerkrachten zich te specialiseren in ‘innovatie en ontwikkeling’. Deze leerkrachten zijn meer dan de gemiddelde leerkrachten op de hoogte van onderwijskundige, maatschappelijke en bedrijfskundige ontwikkelingen en zijn in staat om die te vertalen naar nieuwe onderwijsprogramma’s en scholingen voor collega’s.

Binnen de LAN-groepen en in de Internationale Schakelklassen werken NT2-leerkrachten ook met groepen ouders.

TVO
Door het volgen van de post-hbo NT2 opleiding ben je als vakdocent in staat de taalontwikkeling van tweedetaalleerders en taalzwakke leerlingen in de lessen te stimuleren en een krachtige leeromgeving te creëren. Je beschikt over voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van vakinhoud en didactiek om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen. Het leerproces van de taalleerder moet je kunnen begeleiden. Verder erken je het belang van evaluatie in het onderwijsleerproces en ben je in staat om gegevens te verzamelen over het leergedrag van de taalleerders en die op de juiste wijze te interpreteren. (De leerkracht als evaluator.)

Studielast

Totaal 680 uur

 • 20 bijeenkomsten om de week; 1 uur intervisie en 2 uur werkcollege/training (60 uur)
 • lezen/ verwerken theorie (80 uur)
 • toepassing opgedane inzichten in de eigen lespraktijk (400 uur)
 • verwerking opdrachten digitaal portfolio (60 uur)
 • (peer)feedback en (video)coaching (40 uur)
 • bewijsvoering digitaal portfolio (40 uur)
  

 

Praktische informatie

Komend studiejaar nog een gesloten opleiding. Vanaf 2018-2019 is er open inschrijving mogelijk.

Aanmelden en meer informatie
Stuur een mail naar Lenneke Lobker: h.m.lobker@hr.nl 

Start
ntb

Dag en Tijd
Om de week op dinsdag van 16.00 - 19.00 uur

Locatie
Hogeschool Rotterdam. Museumpark

Kosten
Komend jaar voor leerkrachten die werkzaam zijn in een van de LAN-klassen of op een van de ISK-scholen van de Rotterdamse openbare scholen, waarvan de besturen samen met de gemeente zijn aangesloten bij het schakelklasnetwerk, is de opleiding gratis
Inclusief koffie. thee en studiemateriaal (reader en map). 

Studiebelasting
680 uur (zie links)

Beoordeling

 • Aanwezigheid tijdens de groepsbijeenkomsten is verplicht.
 • Voldoende beoordeling bekwaamheidsportfolio (met portfoliobeschrijving, dossieropdrachten en praktijkopdrachten) NT2 docent a.h.v. bovenstaande criteria.
 • Eindpresentatie van de opbrengsten van een studiejaar post-hbo NT2.

Toetsing
Eindpresentatie in het zelfgeorganiseerd congres: Aan het eind van blok 4 geeft de deelnemer een presentatie vanuit het portfolio van de opbrengsten van de gevolgde opleiding.
Bekwaamheidsportfolio voor NT2-docent. Het portfolio bestaat uit drie onderdelen: een portfolio, dossieropdrachten en praktijkopdrachten.