Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

De onderwijskundige, didactische en pedagogische basis

Deskundig in uw vak, maar nog geen officiële papieren in uw bezit? Met dit traject verwerft u in anderhalf jaar een lesbevoegdheid voor mbo en volwasseneneducatie. U volgt werkcolleges waarin instructies, samen leren en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Opdrachten maakt u in de les en brengt u meteen in de praktijk op uw werk.

Het doel van de PDG-opleiding is dat vakbekwame beroepsbeoefenaren zich als zij-instromer kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. De opleiding is geschikt voor professionals met enkele jaren beroepservaring in een voor het mbo relevant beroep..

clip PDG

Bekijk het gesprek tussen 2 deelnemers aan de opleiding.  

Doelgroep

Onze deelnemers zijn werkzaam in de mbo-sector. Dit betekent dat we binnen onze opleiding een voortdurende wisselwerking willen creëren tussen uw eigen praktijk en de opleiding. In de opleiding staat de ontwikkeling van uw professionele identiteit als docent centraal. U ontwikkelt zich tot een volwaardig docent door niet alleen uw kennis en inzichten te verrijken, maar ook het samenwerken met mede-studenten en het continu verbinden van werken en leren.

We gaan uit van een stelselmatige opbouw in zelfsturend leren. Ervaring leert ons dat het netto anderhalf jaar durende programma regelmatig zwaar is. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de werkdruk op de eigen werkplek (of het zoeken naar balans tussen werken en leren) en anderzijds speelt het voortdurend leren van nieuwe inzichten een grote rol. Maar uiteindelijk voegt u een belangrijke mijlpaal toe aan uw carrière.

Inhoud

Vijf thema’s
Wij gaan ervan uit dat u uw inhoudelijke vakdeskundigheid door opleiding en praktijkervaring al heeft verworven. Onze opleiding richt zich dan ook op de pedagogisch didactische aspecten van het opleiden en begeleiden van uw studenten. Om deze doelstelling te bereiken worden in het Landelijk Raamwerk vijf thema’s beschreven:

 • Ik als docent
 • Ik als begeleider
 • Ik als verbinder tussen school en beroepspraktijk
 • Ik als lid van een onderwijsteam en onderwijsgemeenschap
 • Ik als professional

 

 

 

 

Deze vijf thema’s vormen de basis van de opleiding. Om invulling aan deze thema’s te geven, sluit de opleiding aan bij de zeven docentcompetenties uit de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO), beroepsprofiel docent mbo en bij de Generieke Kennisbasis voor Tweedegraads Lerarenopleidingen. Daarnaast worden de Dublin Descriptoren gebruikt om het bachelor niveau te verantwoorden.

Zeven docentcompetenties (Wet BIO)
De Wet BIO beschrijft zeven docentcompetenties:

 1. Interpersoonlijk competent: het vermogen een sfeer van samengaan en samenwerken met studenten te realiseren.
 2. Pedagogisch competent: het vermogen te zorgen voor een veilige leeromgeving.
 3. Didactisch competent: het vermogen een krachtige leeromgeving voor leerlingen te verwezenlijken.
 4. Organisatorisch competent: het vermogen te zorgen voor een leef- en leerklimaat dat overzichtelijk, ordelijk en taakgericht is.
 5. Competent in samenwerking met collega’s: het vermogen samen te werken in een team/organisatie.
 6. Competent in samenwerking met de omgeving: het vermogen de relatie met ouders, buurt en instellingen te realiseren en te versterken.
 7. Competent in reflectie en ontwikkeling: het vermogen eigen opvattingen en competenties te onderzoeken en te ontwikkelen.

Generieke kennisbasis 
De generieke kennisbasis (GKB) is een beschrijving ten behoeve van de Lerarenopleidingen, van de ‘conceptuele bagage’ die een startbekwame docent dient te beheersen. Deze kennis is onderverdeeld in negen domeinen:

 1. Leren in diverse contexten
 2. Didactiek en leren
 3. Communicatie, interactie en groepsdynamica
 4. Ontwikkeling van de adolescent
 5. Leerlingen met speciale behoeften
 6. Professionele docent
 7. Nederlands onderwijssysteem
 8. Pedagogische kwaliteit
 9. Diversiteit en onderwijs

 

 

 

 

 

Werkwijze

Aantrekkelijke leeromgeving
Onze deelnemersgroepen kenmerken zich door een zeer heterogene samenstelling waarbij qua werkplek een scala aan beroepen- en opleidingsniveaus in het mbo zichtbaar is. Als opleider streven we ernaar zo dicht mogelijk bij de context van uw werken aan te sluiten.

Werkplekleren
De opleiding is vormgegeven volgens de principes van opleiden in de school. Een belangrijk deel van de opleiding (50%) vindt plaats op de werkplek. Door in uw eigen context aan de slag te gaan met de leerstof werkt u actief aan uw eigen competentieontwikkeling.
U wordt hierin ondersteund door coaching, lesbezoeken en werkplekbezoeken.

Werkplekbezoek
Een werkplekbezoek is gericht op de onderwijsinstelling als organisatie. Een kijkje in een andere keuken kan nieuwe inzichten opleveren. Tijdens de opleiding wordt een werkplekbezoek geprogrammeerd, waarbij deelnemers bij elkaar op bezoek gaan.

Coaching op de werkplek en studiemaatjes
Iedere deelnemer krijgt vanuit het mbo een persoonlijke coach toegewezen. Deze coach ondersteunt u bij uw professionele ontwikkeling in de praktijk en bij andere zaken die komen kijken bij het beroep van docent.

Maatwerkopdrachten
In de opleiding zijn twee maatwerkopdrachten geïntegreerd. Een maatwerkopdracht houdt in dat u 20 uur kan besteden aan het onderzoeken van een onderwerp naar eigen keuze.

Studiedag/zelfstudie
Per twee weken is in het rooster een zelfstudiedag opgenomen. Deze studiedag kunnen de deelnemers doorbrengen op een locatie naar keuze. De studiedag dient te worden gebruikt voor zelfstudie, om bijeenkomsten voor te bereiden, literatuur te lezen, les- en werkplekbezoeken te plannen, coaching on the job, enzovoort.

Lesbezoeken
Centraal in deze opleiding staat de ontwikkeling van het professioneel handelen in de onderwijspraktijk. Het nabespreken van lesuitvoering en het krijgen van feedback vormt een belangrijke basis voor deze ontwikkeling. De coach op de werkplek legt in de loop van de opleiding meerdere lesbezoeken af.

Toelatingseisen

Instroomeisen en intake
Om te kunnen starten met de opleiding, beschikt u over een door uw werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring. 
De geschiktheidsverklaring bevat:

 • een kopie van een wo/hbo-diploma, niet zijnde een diploma van een tweede graadslerarenopleiding

  óf

 • én aantoonbaar bewijs van hbo-werk- en denkniveau en tenminste drie jaar relevante werkervaring
 • èn een gewaarmerkte rapportage van een assessmentbureau dat als uitkomst heeft dat de zijinstromer zich via het PDG-traject kan kwalificeren voor het beroep van docent.

Daarnaast voldoet u als zij-instromer aan het volgende:

 • u heeft een aanstellingsomvang van tenminste 0,4 fte.
 • gedurende de opleiding bent u één vaste dag per week vrij geroosterd voor het volgen van
 • de opleiding.
 • gedurende de PDG-opleiding verzorgt u tenminste acht lessen per week.
 • de inhoud van de opleiding wordt tijdens de opleidingsperiode in uw eigen praktijk toegepast.

 

 

 

 

Ter voorbereiding van het intakegesprek stelt de deelnemer een mini-portfolio samen, waarin hij zijn vooropleiding, werkervaring en mogelijk reeds verworven competenties in het kader van de wet BIO beschrijft. Dit dient als basis voor het intakegesprek.

Vrijstellingen
Indien hier op basis van vooropleiding aanleiding toe is, kunt u na overleg met de programmaleider direct bij aanvang van de opleiding schriftelijk een vrijstelling voor één of meerdere cursussen aanvragen bij de examencommissie van de Lerarenopleiding. U moet daarbij aangeven op basis waarvan u vrijstelling aanvraagt en eventueel relevante stukken toevoegen. De examencommissie doet uitspraak over het al dan niet toekennen van een vrijstelling.

Opleidingsniveau

Vernieuwd programma
De huidige vorm van de opleiding is het resultaat van een proces van kwaliteitsverbetering en verdieping dat op landelijk niveau is ingezet en dat vervolgens is uitgewerkt. Het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is hiermee een volwaardig opleidingstraject van anderhalf jaar (60 ecs) verspreid over 35 bijeenkomsten die om de week plaatsvinden.

De opleiding heeft nu een herkenbaar bachelor eindniveau, dat aansluiting geeft op een Tweedegraads Lerarenopleiding als vervolgopleiding.

Bij het behalen van de opleiding wordt een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift uitgereikt door het Instituut voor Lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam.

   


(010) 794 68 20
ivl-posthbo@hr.nl  

AANMELDEN

Secretariaat
Oesha Bahadoersing
010 - 794 68 20

 

Praktische informatie

Start  
Bij voldoende inschrijvingen september 2018

Dag en tijd 
Dinsdag
9:00 - 17:00 uur

Investering 
€ 5.865,- exclusief literatuur. Als deelnemer ontvangt u een studiemap en daarnaast een literatuurlijst (kosten literatuur max. € 250,-). Prijspeil 2017.

Studiebelasting 
60 ECTS/1680 uur
Om de week 35 keer een contactbijeenkomst en 35 keer zelfstudie. De opleiding duurt netto 18 maanden verdeeld over 2 jaar

Locatie
Hogeschool Rotterdam
(incompany is ook mogelijk)

Beoordeling
Deelnemers ontvangen een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift uitgereikt door het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Aantal deelnemers 
Minimaal 15

Aanmelden Incompanytraject
Klik hier  voor als u zich wilt aanmelden voor een incompanytraject.