Herregistratie voor Verloskundigen

In het kader van de wet BIG

Alle verloskundigen in Nederland die voldoen aan de wettelijke normen van registratie en certificering zijn geregistreerd in het BIG-register. Het doel van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is patiënten te beschermen tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen. In die zin geeft het BIG-register informatie over de bevoegdheid van zorgverleners en borgt hiermee de kwaliteit van zorgverlening.

Herregistratie

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie voor verloskundigen in het BIG-register verplicht. Dit betekent dat BIG-geregistreerde verloskundigen verplicht worden iedere vijf jaar aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen.
Verloskundigen die niet voldoen aan de gestelde eisen of na januari 2014 zijn uitgeschreven uit het BIG-register kunnen zich opnieuw laten registreren. Zij zijn verplicht om een speciaal traject te volgen.

Door de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) zijn de stappen tot en met het startassessment ondergebracht bij de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) en Hogeschool Rotterdam-Instituut voor Gezondheidszorg. Hier kunt u informatie opvragen en wordt u ondersteund in uw voorbereiding op uw herregistratie.

Eisen voor herregistratie

Er worden in het BIG-register twee mogelijkheden beschreven die als voorwaarde gelden voor herregistratie, de werkervaringseis en de scholingseis. Dit wordt hieronder beschreven.

Werkervaringseis
De werkervaringseis komt er op neer dat u tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2080 uur (urennorm) hebt gewerkt als verloskundige. Om werkzaamheden mee te mogen tellen heeft het BIG- register 3 eisen geformuleerd (zie ook de pdf Beoordelingskader deel 2g Verloskundigen):

  1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Dit zijn werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken.
  2. De werkzaamheden moeten vallen binnen het deskundigheidsgebied van de verloskundige. In overeenstemming met artikel 31 van de wet BIG worden hiertoe gerekend:
    - het verrichten van handelingen op het gebied van de verloskunst
    - het verrichten van andere handelingen(dit wordt verder uitgewerkt in het beoordelingskader)
  3. Wanneer (een deel van) de werkzaamheden worden uitgeoefend in een andere functie dan verloskundige, moeten die werkzaamheden tenminste op hbo-niveau worden uitgevoerd.

Wanneer u voldoet aan de werkervaringseis, komt u in aanmerking voor herregistratie. Het is in dat geval niet meer nodig om extra scholing te volgen.

Scholingseis
Verloskundigen die zich willen herregistreren en niet voldoen aan de werkervaringseis (urennorm) moeten via een assessment en eventueel aanvullende scholing aantonen dat zij over alle  Benodigde competenties van het kerndomein verloskunde beschikken. Dit betekent dat de scholing specifiek gericht is op deze competenties.
NB. Kennis en vaardigheden die gericht zijn op de algemene en persoonlijke beroepsontwikkeling, en aandacht krijgen tijdens de initiële opleiding, staan niet op het programma.

Procedure voor herregistratie

Om in aanmerking te komen voor herregistratie is het van belang dat u nagaat of u voldoet aan de werkervaringseis (urennorm) of dat u zich moet richten op de scholingseis.

U voldoet aan de werkervaringseis
Wanneer u voldoet aan de werkervaringseis kunt u zich na het ontvangen van de brief van het BIG-register (die u binnen 5 jaar na uw laatste (her)registratie ontvangt) aanmelden voor herregistratie. Houd er rekening mee dat aan de herregistratie kosten verbonden zijn. Na het afronden van de procedure bent u opnieuw voor 5 jaar geregistreerd. Na deze 5 jaar herhaalt de procedure zich.

U voldoet niet aan de werkervaringseis
Wanneer u niet voldoet aan de werkervaringseis en u wilt zich toch laten herregistreren, dan dient u de competenties van het kerndomein verloskunde aan te tonen. Dit gebeurt door middel van een assessment. In de procedure zijn de stappen tot en met het startassessment ondergebracht bij de Verloskunde Academie Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Deze stappen zijn: 

1. Aanmelden via deze website (middels de rode button in de rechterkolom)
2. Deelname aan informatiebijeenkomst 
3. Vaststellen van de beginsituatie
4. Opstellen van persoonlijk plan. De criteria bij de kerncompetenties zijn hierbij leidend.
5. Stage van minimaal 80 uur
6. Maken van (start)portfolio
7. Op vrijwillige basis volgen van coachingsbijeenkomsten. Dit ter ondersteuning van het te volgen traject.
8. Op vrijwillige basis deelname aan kennistoets. Dit om het actuele kennisniveau vast te stellen.
9. Startassessment. Dit assessment wordt afgenomen door gecertificeerde assessoren afkomstig van de verloskunde academies van Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Het hele traject, stap 1 t/m 9, duurt ongeveer 6 maanden.
Kosten van het traject: € 1.610,-
Het startassessment kan éénmaal worden herkanst. De kosten hiervoor bedragen € 660,-.

Wanneer u de 4 kerncompetenties overtuigend hebt aangetoond, ontvangt u een certificaat waarmee u in aanmerking komt voor herregistratie.

Wanneer uit uw startassessment blijkt dat u nog aanvullende scholing nodig hebt om te voldoen aan één of meerdere kerncompententies, kunt u kiezen bij welk van de vier verloskunde academies u het scholingsplan wilt volgen. Informatie over het scholingsplan, na het startassessment, vindt u op de websites van de verloskunde academies.

De verloskunde academie waar de scholing is gevolgd, verleent, wanneer de kerncompetenties zijn aangetoond, het certificaat voor herregistratie.

Belangrijke documenten

Meer informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:

Verloskunde Academie Rotterdam
Annemarie Lodder MSC., coördinator herregistratie wet BIG
(010) 794 5151 // 4241 // 8232
a.n.m.lodder@hr.nl

Algemene informatie kunt u ook vinden op de website van het BIG-register: https://www.bigregister.nl/herregistratie/verloskundige/

Actualiteit en nuttige websites


 


 

Transfergroep algemeen 
T: zie opleidingspagina's voor rechtstreeks contact
E: posthbo@hr.nl  

De volgende geplande informatiebijeenkomst is op:

  • donderdag 9 november 2017

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan bij:

Annemarie Lodder MSc., coördinator Herregistratie wet BIG
Verloskunde Academie Rotterdam (VAR): 
a.n.m.lodder@hr.nl